ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ, ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣਾ, ਅਤੇ COVID-19 ਟੀਕੇ

Downloads

ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ, ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣਾ, ਅਤੇ COVID-19 ਟੀਕੇ

We aim to provide documents in an accessible format. If you're having problems using a document with your accessibility tools, please contact us for help.

Publication date: 
24 August 2021
Last updated: 
21 July 2022
Publication type: 
Fact sheet
Intended audience: 
General public
Language: 
Punjabi - ਪੰਜਾਬੀ