Be COVIDSafe tile

Downloads

Paano ang sariling-pangongolekta ng COVID-19 swab (How to self-collect a COVID-19 swab)

We aim to provide documents in an accessible format. If you're having problems using a document with your accessibility tools, please contact us for help.

Publication date: 
8 July 2020
Publication type: 
Fact sheet
Intended audience: 
General public
Language: 
Tagalog - Tagalog
Description: 

Ang patnubay na ito ay magpapakita sa iyo kung paano gagamitin ang swab para mangolekta ng sample ng respiratoryo mula sa iyong lalamunan at ilong para sa pagsusuri. Ikaw ay dapat lamang mangolekta ng sariling sample kung ikaw ay hinilingan ng doktor, klinika sa pagsusuri o center sa pangongolekta.

Ang gabay na ito ay inihanda ng Public Health Laboratory Network (PHLN) para tulungan ka.