Cover image for Guide to out of pocket costs

Downloads

Tài liệu hướng dẫn về các chi phí y tế phải bỏ tiền túi ra trả (A guide to out of pocket medical costs – helping you plan for the cost of medical treatment)

We aim to provide documents in an accessible format. If you're having problems using a document with your accessibility tools, please contact us for help.

Publication date: 
12 June 2020
Last updated: 
1 September 2020
Publication type: 
Brochure
Intended audience: 
General public
Language: 
Vietnamese - Tiếng Việt
Description: 

This brochure includes: 

  • Chi phí y tế phải bỏ tiền túi ra trả là gì?

  • Ai đóng góp vào chi phí này?

  • Những chi phí nào quý vị có thể phải trả?

  • Danh sách kiểm tra sau khi giới thiệu – dành cho bệnh nhân tư

  • Danh sách kiểm tra trước khi chọn bác sĩ chuyên khoa

  • Công cụ Tìm kiếm Chi phí Y tế