Coronavirus (COVID-19) – Նոր հոգեկան առողջության բուժարաններ՝ աջակցելու Վիկտորիայի բնակիչներին COVID-19–ի ընթացքում (New mental health clinics in Victoria)

Downloads

Coronavirus (COVID-19) – Նոր հոգեկան առողջության բուժարաններ՝ աջակցելու Վիկտորիայի բնակիչներին COVID-19–ի ընթացքում (New mental health clinics in Victoria)

We aim to provide documents in an accessible format. If you're having problems using a document with your accessibility tools, please contact us for help.

Publication date: 
6 October 2020
Last updated: 
7 October 2020
Publication type: 
Fact sheet
Intended audience: 
General public
Language: 
Armenian - Հայերեն
Description: 

A fact sheet, in Armenian, outlining new mental health clinics to support Victorians during coronavirus.