Be COVIDSafe tile

Downloads

Ձեզ պաշտպանելը կորոնավիրուսից (Protecting you from coronavirus)

We aim to provide documents in an accessible format. If you're having problems using a document with your accessibility tools, please contact us for help.

Publication date: 
15 June 2020
Publication type: 
Poster
Intended audience: 
General public
Language: 
Armenian - Հայերեն
Description: 

Ձեզ պաշտպանելըկորոնավիրուսից

  • ՊԱՀՊԱՆԵՔ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ
  • ՀԱՃԱԽԱԿԻ ԼՎԱՑԵՔ ՁԵՌՔԵՐԸ ՕՃԱՌՈՎ ԵՎ ՋՐՈՎ
  • ՀԱՃԱԽԱԿԻ ՄԱՔՐԵՔ ՄԱԿԵՐԵՍՆԵՐԸ
  • ՀԱԶԱՑԵՔ ԿԱՄ ՓՌՇՏԱՑԵՔ ՁԵՐ ԹԵՎԻ ՄԵՋ
  • ՄՆԱՑԵՔ ՏԱՆԸ, ԵԹԵ ՎԱՏԱՌՈՂՋ ԵՔ ԵՎ ԹԵՍՏԱՎՈՐՈՒՄ ԱՆՑԵՔ
  • ՆԵՐԲԵՌՆԵՔ COVIDSAFE ԾՐԱԳԻՐԸ