Be COVIDSafe tile

Downloads

DAIM NTAWV QHIA TSEEB YAM KOJ YUAVTSUM TAU PAUB TXOG TUS KABMOB CORONAVIRUS (COVID-19)(Coronavirus (COVID-19) – what you need to know)

We aim to provide documents in an accessible format. If you're having problems using a document with your accessibility tools, please contact us for help.

Publication date: 
22 June 2020
Publication type: 
Fact Sheet
Intended audience: 
General public
Language: 
Hmong - Hmong
Description: 

This information sheet includes: 

 • COVID-19 yog mob dabtsi?

 • Cov kev mob ntawm COVID-19

 • Nws sibkis tau licas?

 • Tus COVIDSafe app yog siv ua dabtsi?

 • Tus COVIDSafe app khiav haujlwm licas?

 • Leej twg yog tus yuav kis tau COVID-19 ntau dua?

 • Kev tiv-thaiv koj tus kheej thiab lwm tus ntawm COVID-19

 • Australia twb yuav mus txog qhov tsis muaj COVID lawm

 • Kuv yuav mus kuaj mob licas? 

 • Cov chaw Kuaj cov mob ua-pa - GP-led respiratory clinics

 • Kev pab khomob hauv xovtooj thiab kev pab xa tshuaj tuaj hauv tsev

 • Muab kev txhawb pab rau cov neeg mob hlwb

 • Kuv yuav mus kuajmob COVID-19 tau licas?

 • Thaum tos mloog cov kev kuaj mob

 • Kev kho COVID-19 yog kho licas?

 • Yog xav paub ntau