உங்களுடைய தடுப்பூசி மருந்தினை இட்டுக்கொண்ட பிறகு நீங்கள் என்ன எதிர்பார்க்க வேண்டும் என்பதைப் பற்றிய எளிய தகவல்கள்

This easy-to-read fact sheet, in Tamil, provides information about what you can expect after your COVID-19 vaccination.

Help us improve health.gov.au

If you would like a response please use the enquiries form instead.