தடுப்பூசி மருந்து ஒன்றிற்கு அங்கீகாரம் அளிப்பதில் உள்ள 6 படி-நிலைகளைப் பற்றிய எளிய தகவல்கள்

This easy-to-read fact sheet, in Tamil, provides information about the 6 steps that the Therapeutic Goods Administration (TGA) takes to approve a vaccine in Australia.

Help us improve health.gov.au

If you would like a response please use the enquiries form instead.