ကာကွယ်ဆေး အတည်ပြုပေးရန်အတွက် အဆင့်ဆင့် အချက် ၆ ချက်နှင့်ပတ်သက်သည့် ရိုးရိုး သတင်းအချက်အလက်များ

This easy-to-read fact sheet, in Burmese, provides information about the 6 steps that the Therapeutic Goods Administration (TGA) takes to approve a vaccine in Australia.

Help us improve health.gov.au

If you would like a response please use the enquiries form instead.