တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤယိယိဖိဘၣ်ဃးဒီး COVID-19 အကသံၣ်ဒီသဒၢမ့ၢ်တၢ်မနုၤလဲၣ်ဒီးအတၢ်ပူၤဖျဲး

This easy-to-read fact sheet, in Karen, provides information about the COVID-19 vaccine, and its safety.

Downloads

တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤယိယိဖိဘၣ်ဃးဒီး COVID-19 အကသံၣ်ဒီသဒၢမ့ၢ်တၢ်မနုၤလဲၣ်ဒီးအတၢ်ပူၤဖျဲး

We aim to provide documents in an accessible format. If you're having problems using a document with your accessibility tools, please contact us for help.

Publication date:
Date last updated:
Publication type:
Fact sheet
Audience:
General public
Language:
Karen - ကညီကျိၥ်

Help us improve health.gov.au

If you would like a response please use the enquiries form instead.