6 மாதங்கள் முதல் 4 ஆண்டுகள் வரைக்குமான வயதுள்ள சில குழந்தைகளுக்கு COVID-19 தடுப்பூசியேற்றம் சிபாரிசு செய்யப்படுகிறது

Downloads

6 மாதங்கள் முதல் 4 ஆண்டுகள் வரைக்குமான வயதுள்ள சில குழந்தைகளுக்கு COVID-19 தடுப்பூசியேற்றம் சிபாரிசு செய்யப்படுகிறது

We aim to provide documents in an accessible format. If you're having problems using a document with your accessibility tools, please contact us for help.

Publication date: 
17 August 2022
Last updated: 
23 September 2022
Publication type: 
Fact sheet
Intended audience: 
General public
Language: 
Tamil - தமிழ்