වයස අවුරුදු 6 සිට 11 අතර දරුවන් හට Moderna COVID-19 එන්නත: දෙමාපියන් සහ දරුවන් හට තොරතුරු

Downloads

වයස අවුරුදු 6 සිට 11 අතර දරුවන් හට Moderna COVID-19 එන්නත: දෙමාපියන් සහ දරුවන් හට තොරතුරු

We aim to provide documents in an accessible format. If you're having problems using a document with your accessibility tools, please contact us for help.

Publication date: 
2 March 2022
Last updated: 
13 May 2022
Publication type: 
Form
Intended audience: 
General public
Language: 
Sinhala - සිංහල