‘கோவிட்-19’ தடுப்பூசி மருந்து இட்டுக்கொள்வதற்கான சம்மதப் படிவம்

This consent form, in Tamil, must be completed before receiving a COVID-19 vaccination.

Downloads

‘கோவிட்-19’ தடுப்பூசி மருந்து இட்டுக்கொள்வதற்கான சம்மதப் படிவம்

We aim to provide documents in an accessible format. If you're having problems using a document with your accessibility tools, please contact us for help.

Publication date:
Date last updated:
Publication type:
Form
Audience:
General public
Language:
Tamil - தமிழ்

Help us improve health.gov.au

If you would like a response please use the enquiries form instead.