Downloads

COVID-19: Trở về cộng đồng của quý vị

We aim to provide documents in an accessible format. If you're having problems using a document with your accessibility tools, please contact us for help.

Publication date: 
30 March 2020
Publication type: 
Fact Sheet
Intended audience: 
General public
Language: 
Vietnamese - Tiếng Việt
Description: 

This information sheet includes:

  • Tôi phải làm gì nếu tôi không khỏe sau thời gian cách ly hoặc bị cách ly?
  • Chúng ta có thể làm gì giúp ngăn chặn sự lây lan của COVID-19?
  • Các dịch vụ hỗ trợ
  • Thông tin thêm