Cover image for Coronavirus (COVID-19) – Religious services during coronavirus (Filipino)

Downloads

Coronavirus (COVID-19) – Serbisyong relihiyoso sa panahon ng coronavirus (Religious services during coronavirus)

We aim to provide documents in an accessible format. If you're having problems using a document with your accessibility tools, please contact us for help.

Publication date: 
29 April 2020
Last updated: 
30 April 2020
Publication type: 
Poster
Intended audience: 
General public
Language: 
Tagalog - Tagalog
Description: 

Habang nakasarado ang mga lugar ng pagsamba, patuloy ang online streaming ng mga serbisyong relihiyoso sa komunidad. Dumalo sa online streaming ng mga serbisyong relihiyoso para manatiling konektado sa iyong komunidad at paniniwala kahit wala ang iyong pisikal na presensiya sa lugar ng pagsamba.

Magtulungan tayo na pigilan ang paglaganap at panatilihin ang kalusugan ng lahat.

Para sa pinakabagong abiso tungkol sa coronavirus (COVID-19), pumunta sa australia.gov.au