Coronavirus (COVID-19) – Nyob kom tsis muaj covid – ua 3 yam (Stay COVID free – do the 3)

Downloads

Coronavirus (COVID-19) – Nyob kom tsis muaj covid – ua 3 yam (Stay COVID free – do the 3)

We aim to provide documents in an accessible format. If you're having problems using a document with your accessibility tools, please contact us for help.

Publication date: 
25 June 2020
Last updated: 
6 May 2022
Publication type: 
Poster
Intended audience: 
General public
Language: 
Hmong - Hmong
Description: 

Peb tau tawm mus sab nraud ntxiv lawm, nws nyob ntawm peb sawvdaws uas yuav

Nyob kom tsis muaj covid – ua 3 yam

  1. Ntxuav tes
  2. Nyob nrug-deb lwm tus
  3. Muaj tus app

Thiab yog koj tau khaub-thuas losyog mob li yuav tau Flu, nyob hauv tsev thiab mus ntsib koj tus kws khomob kom xa koj mus kuaj.