Coronavirus (COVID-19) – Manatiling walang covid – gawin ang 3 (Stay COVID free – do the 3)

Downloads

Coronavirus (COVID-19) – Manatiling walang covid – gawin ang 3 (Stay COVID free – do the 3)

We aim to provide documents in an accessible format. If you're having problems using a document with your accessibility tools, please contact us for help.

Publication date: 
28 June 2020
Last updated: 
6 May 2022
Publication type: 
Poster
Intended audience: 
General public
Language: 
Tagalog - Tagalog
Description: 

Sa paglalabasan nating muli, nasa ating lahat ang responsibilidad na

Manatiling walang covid – gawin ang 3

  1. Maghugas ng mga kamay
  2. Pisikal na distansya
  3. Gamitin ang app

At kung ikaw ay dumaranas ng sipon o tilatrangkasong mga sintomas, manatili sa bahay at makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa pagpapa-test.