Cover image for Coronavirus (COVID-19) – मानसि क स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राख्नुहोस्। – (Make mental health a priority) (Nepali)

Downloads

Coronavirus (COVID-19) मानसि क स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राख्नुहोस्। – (Make mental health a priority)

We aim to provide documents in an accessible format. If you're having problems using a document with your accessibility tools, please contact us for help.

Publication date: 
10 May 2020
Last updated: 
18 May 2020
Publication type: 
Poster
Intended audience: 
General public
Language: 
Nepali - नेपाली
Description: 

मानसिक स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राख्नुहोस् ।

राम्रो खाना खानुहोस् र शारीरिक सक्रियता कायम राख्नुहोस्। फोन वा भिडियो कल मार्फत सम्पर्कमा रहनुहोस् र आवश्यक परे सहायता लिनुहोस्।

हामीले मिलेर सङ्क ्रमण फै लन बाट रोक्न र स्वस्थ्य रहन सहायता गर्न सक्नेछौं।

थप जानकारीका लागि australia.gov.au मा हेर्नुहोस्।