Cover image for Coronavirus (COVID-19) – Religious services during coronavirus (Nepali)

Downloads

Coronavirus (COVID-19) – कोरोनाभाइरसको दौरान धार्मिक सेवाहरू (Religious services during coronavirus)

We aim to provide documents in an accessible format. If you're having problems using a document with your accessibility tools, please contact us for help.

Publication date: 
29 April 2020
Last updated: 
30 April 2020
Publication type: 
Poster
Intended audience: 
General public
Language: 
Nepali - नेपाली
Description: 

धार्मिक स्थालहरू साविजर्नक रूपमा बन्द भएपर्न समुदायमा धार्मिक सेवाहरू अझै पर्न अनलाइन प्रसारण गनि सर्कन्छ। तपाईं शारीररक रूपमा उपस्स्थत हुन नसके पर्न धार्मिक सेवाहरूको अनलाइन प्रसारण मार्ि त आफ्नो समुदायसँग जोर्िनुहोस् वा आफ्नो धमि (आस्था) र्नभाउनुहोस्।

सबै र्मलेर हामी यसको र्ै लावट रोक्न मद्दत गनि सकछौ ं र स्वस्थ रहन सकछौ।ं

कोरोनाभाइरस (COVID-19) सम्बस्ि ताजा सुझावको लार्ग Australia.gov.au मा जानुहोस्