‘உமிழ்-நீர் துரித நோயறிவுச் சோதனை’ (Saliva Rapid Antigen Test) ஒன்றை மேற்கொள்வது எப்படி

This fact sheet, in Tamil, explains how to do a rapid antigen test with your saliva.

Downloads

‘உமிழ்-நீர் துரித நோயறிவுச் சோதனை’ (Saliva Rapid Antigen Test) ஒன்றை மேற்கொள்வது எப்படி

We aim to provide documents in an accessible format. If you're having problems using a document with your accessibility tools, please contact us for help.

Publication date:
Date last updated:
Publication type:
Fact sheet
Audience:
General public
Language:
Tamil - தமிழ்

Help us improve health.gov.au

If you would like a response please use the enquiries form instead.