Cover image for Coronavirus (COVID-19) – Giữ gìn để không bị covid – hãy thực hiện ba việc (Stay COVID free – do the 3)

Downloads

Coronavirus (COVID-19) – Giữ gìn để không bị covid – hãy thực hiện ba việc (Stay COVID free – do the 3)

We aim to provide documents in an accessible format. If you're having problems using a document with your accessibility tools, please contact us for help.

Publication date: 
22 June 2020
Last updated: 
6 May 2022
Publication type: 
Poster
Intended audience: 
General public
Language: 
Vietnamese - Tiếng Việt
Description: 

Vì chúng ta ra ngoài trở lại, những việc thuộc trách nhiệm của tất cả chúng ta là

Giữ gìn để không bị covid – hãy thực hiện ba việc

  1. Rửa tay
  2. Giữ khoảng cách
  3. Có ứng dụng

Và nếu đang có các triệu chứng giống như bị cảm hoặc bị cúm, xin quý vị ở nhà và nói chuyện với bác sĩ của mình về việc xét nghiệm.