.فاصله را حفظ کنید

Downloads

Coronavirus (COVID-19) – فاصله را حفظ کنید (Keeping your distance)

We aim to provide documents in an accessible format. If you're having problems using a document with your accessibility tools, please contact us for help.

Publication date: 
3 April 2020
Last updated: 
6 April 2020
Publication type: 
Poster
Intended audience: 
General public
Language: 
Persian - Farsi - فارسی
Description: 

با نگه داشتن فاصله، مانع انتشار کوروناویروس شوید. به یاد داشته باشید، دست ندهید و

احوالپرسی تماس جسمی نکنید. هر کجا که ممکن باشد 1.5 متر از هم فاصله داشته باشید

و به خصوص بعد از بودن در اماکن عمومی، بهداشت دست خوبی را رعایت کنید.

 

ما با هم می توانیم به جلوگیری از گسترش

ویروس کمک کنیم و سالم بمانیم.