Coronavirus (COVID-19) – COVIDSafe ऐप आजै डाउनलोड गर्हनु ोस।् (Download the COVIDSafe app today)

Downloads

Coronavirus (COVID-19) – COVIDSafe ऐप आजै डाउनलोड गर्हनु ोस।् (Download the COVIDSafe app today)

We aim to provide documents in an accessible format. If you're having problems using a document with your accessibility tools, please contact us for help.

Publication date: 
17 June 2020
Publication type: 
Poster
Intended audience: 
General public
Language: 
Nepali - नेपाली
Description: 

तपाईं यदि कोरोनाभाइरस बाट सङ्क्रमित कसैको सम्पर ्क मा आउनुभएको छ भन्ने
जानकारी हाम्रा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई दिएर सहयोग गर्न, आफु र आफ्नो समुदायलाई
सरु क्षित राख्न COVIDSafe ऐप आज ै डाउनलोड गर्नु होस।्

तपाईंको गोपनीयता कानून द्वारा सुरक्षित भएको हुँदा, यदि तपाईं बाहि र जानु भएमा
COVIDSafe ले तपाईं नजि क भएका अन्य प्रयोगकर्ता हरूको एक सुरक्षित जानकारी
राख्दछ। त्यसकारण, यदि उनीहरु कोरोनाभाइरस बाट सङ्क्रमित भएमा, तपाईंलाई यसको
सुचना दिईनेछ। यसले हामीलाई चाँडै सङ्क्रमण फैलन बाट रोक्न मद्दत गर्दछ, ताकि
हामी फेरी आफुलाई मनपर्ने कामहरु गर्न सक्नेछौं।