Coronavirus (COVID-19) – COVID मुक्त रहन ुहोस् – यी तिन कामहरु गर्नुहोस् (Stay COVID free – do the 3)

Downloads

Coronavirus (COVID-19) – COVID मुक्त रहन ुहोस् – यी तिन कामहरु गर्नुहोस् (Stay COVID free – do the 3)

We aim to provide documents in an accessible format. If you're having problems using a document with your accessibility tools, please contact us for help.

Publication date: 
22 June 2020
Publication type: 
Poster
Intended audience: 
General public
Language: 
Nepali - नेपाली
Description: 

बाहिर निस्कन सुरु गर्दा, यो हामी सबैमा निर्भर छ

COVID मुक्त रहन ुहोस् – यी तिन कामहरु गर्नुहोस्

  1. हात धु धुनुहोस्
  2. शारीरिक दूरी राख्नु ्नुहोस्
  3. ऐप प्रयोग गर्नुहोस्

र यहर तपाइँ रुघा वा फललू जसता लक्षणिरू अिुरव गरदै िुिुिुनछ रिे, घरमै बसिुिोस् र आफिो परीक्षण्को बारेमा निह्कतस्क संग ्कुरा गिुदािोस।