Cover image for Coronavirus (COVID-19) – Religious services during coronavirus (Vietnamese)

Downloads

Coronavirus (COVID-19) – Các buổi lễ về tôn giáo trong giai đoạn vi-rút corona (Religious services during coronavirus)

We aim to provide documents in an accessible format. If you're having problems using a document with your accessibility tools, please contact us for help.

Publication date: 
30 April 2020
Last updated: 
1 May 2020
Publication type: 
Poster
Intended audience: 
General public
Language: 
Vietnamese - Tiếng Việt
Description: 

Mặc dù các nơi thờ phụng vẫn đóng cửa không phục vụ công chúng, các buổi lễ vẫn có thể được truyền trực tuyến đến cộng đồng. Truy cập các buổi lễ phát trực tuyến để duy trì kết nối với cộng đồng và đức tin của quý vị ngay cả khi quý vị không thể có mặt.

Chúng ta có thể cùng nhau giúp ngăn chặn sự lây lan và giữ sức khỏe.

Để có lời khuyên mới nhất về Coronavirus (COVID-19) Vào trang australia.gov.au