Be COVIDSafe tile

Downloads

AWƐ̈REŊ Ë YITH KË YEN KƆƆR BA NYIC NË BIÄK DE TUAANY Ë CORONAVIRUS (COVID-19) (Coronavirus (COVID-19) – what you need to know)

We aim to provide documents in an accessible format. If you're having problems using a document with your accessibility tools, please contact us for help.

Publication date: 
19 June 2020
Publication type: 
Fact Sheet
Intended audience: 
General public
Language: 
Dinka - Thuɔŋjäŋ
Description: 

This information sheet includes: 

 • Ye tuaany de COVID-19 ŋu?
 • Cït ë tuaany de COVID-19

 • Ye yen rɔt tɛkpiny kadï?

 • Ye app ë tuaany de COVIDSafe kënë ë ŋu?

 • Ye app ë tuaany de COVIDSafe luui kadï?

 • Yekë yïk ŋa kek tɔ̈ kake nɔŋ rɛ̈ɛ̈c tënë tuaany den COVID-19?

 • Të yen röt gɛ̈l thïn ku kɔc kɔ̈k tënë tuaany de COVID-19

 • Lɔ tënë COVIDSafe Australia

 • Lëu bï ɣɛn kuɔɔny akïm kɔɔr kadï?

 • GP-led respiratory clinics ( Bɛ̈ɛ̈I akïm ë wëëi gör kek ë dïktor nyic wal abɛ̈n)

 • Yïlac ë pialgup looi ke kɔc mec yiic ku ɣɛ̈th ë wal baai

 • Kuɔɔny de pialgup ë tuaany de nhom

 • Lëu bï ɣɛn cɔk athem kadï në tuaany de COVID-19?

 • Tiɛ̈t de ka cï yök athëmic

 • Të yenë tuaany de COVID-19 luɔ̈i yïlac thïn?

 • Lëk juɛ̈c