Be COVIDSafe tile

Downloads

Agël yïn tënë tuaany de Coronavirus (Protecting you from coronavirus)

We aim to provide documents in an accessible format. If you're having problems using a document with your accessibility tools, please contact us for help.

Publication date: 
16 June 2020
Publication type: 
Poster
Intended audience: 
General public
Language: 
Dinka - Thuɔŋjäŋ
Description: 

Agël yïn tënë tuaany de Coronavirus:

  • LUƆ̈ Ɔ̈ I Ë MEEC Ë RƆT ROOR
  • LƆK (WAK) CIN Ë NYINDHIƐ NË ATHABUN (ADARACUƆL) KU PÏU
  • WEC ƔÄN YENË KE NYUC THÏN Ë NYINDHIƐ
  • ƔƆƆL KA TÏÏM NË KÖŊDU YIC
  • RƐ̈Ɛ̈ R Ë BAAI NA TUAANY Ë KU CƆK RƆT ATHEM
  • TÄÄU APP Ë COVIDSAFE NHIAL