කෝවිඩ්-19 එන්නත යනු කුමක්ද යන්න සම්බන්ධ සරල තොරතුරු

Downloads

කෝවිඩ්-19 එන්නත යනු කුමක්ද යන්න සම්බන්ධ සරල තොරතුරු

We aim to provide documents in an accessible format. If you're having problems using a document with your accessibility tools, please contact us for help.

Publication date: 
21 June 2021
Last updated: 
23 June 2022
Publication type: 
Fact sheet
Intended audience: 
General public
Language: 
Sinhala - සිංහල