واکسین په اړه چي څه شی دی، او د هغه خوندیتوب COVID-19 د مالوماتو خلاصه د

Downloads

واکسین په اړه چي څه شی دی، او د هغه خوندیتوب COVID-19 د مالوماتو خلاصه د

We aim to provide documents in an accessible format. If you're having problems using a document with your accessibility tools, please contact us for help.

Publication date: 
22 June 2021
Last updated: 
23 June 2022
Publication type: 
Fact sheet
Intended audience: 
General public
Language: 
Pashto - پښتو