တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤယိယိဖိဘၣ်ဃးဒီး COVID-19 အကသံၣ်ဒီသဒၢမ့ၢ်တၢ်မနုၤလဲၣ်ဒီးအတၢ်ပူၤဖျဲး

Downloads

တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤယိယိဖိဘၣ်ဃးဒီး COVID-19 အကသံၣ်ဒီသဒၢမ့ၢ်တၢ်မနုၤလဲၣ်ဒီးအတၢ်ပူၤဖျဲး

We aim to provide documents in an accessible format. If you're having problems using a document with your accessibility tools, please contact us for help.

Publication date: 
22 June 2021
Last updated: 
22 June 2022
Publication type: 
Fact sheet
Intended audience: 
General public
Language: 
Karen - ကညီကျိၥ်