تغییرات در مورد انجام واکسیناسیون کووید 19 – Social (Changes to the COVID-19 vaccine rollout)

Downloads

COVID-19 vaccination – Social – تغییرات در مورد انجام واکسیناسیون کووید 19 (Changes to the COVID-19 vaccine rollout)

توصیه ها و پیشنهادات در مورد واکسن کووید 19 AstraZeneca برای افراد زیر 50 سال تغییر کرده است.

واکسن Pfizer واکسن مورد ترجیح برای افراد زیر 50 سال است.

برای اطلاعات بیشتر، با پزشک تان صحبت کنید یا با شماره 1800 020 080 تماس بگیرید.

We aim to provide documents in an accessible format. If you're having problems using a document with your accessibility tools, please contact us for help.

Publication date: 
20 May 2021
Last updated: 
7 June 2021
Publication type: 
Digital image
Intended audience: 
General public
Language: 
Persian - Farsi - فارسی