تغیرات در مورد اجرای وقایه سازی کووید 19 – Social (Changes to the COVID-19 vaccine rollout)

Downloads

COVID-19 vaccination – Social – تغیرات در مورد اجرای وقایه سازی کووید 19 (Changes to the COVID-19 vaccine rollout)

توصیه و پیشنهادها در مورد واکسین کووید 19 AstraZeneca برای اشخاص زیر 50 سال تغیر کرده است.

واکسین Pfizer واکسین مورد ترجیح برای اشخاص زیر 50 سال است.

برای معلومات بیشتر، با داکتر تان گپ بزنید یا با نمبر 1800 020 080 تماس بگیرید.

We aim to provide documents in an accessible format. If you're having problems using a document with your accessibility tools, please contact us for help.

Publication date: 
19 May 2021
Last updated: 
7 June 2021
Publication type: 
Digital image
Intended audience: 
General public
Language: 
Hazaragi - هزاره گی