ព័ត៌មានសាមញ្ញស្ដីពីអ្វីខ្លះដែលអ្នកនឹងរំពឹងទុក ក្រោយការចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់អ្នក

Downloads

ព័ត៌មានសាមញ្ញស្ដីពីអ្វីខ្លះដែលអ្នកនឹងរំពឹងទុក ក្រោយការចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់អ្នក

We aim to provide documents in an accessible format. If you're having problems using a document with your accessibility tools, please contact us for help.

Publication date: 
24 June 2021
Last updated: 
24 June 2022
Publication type: 
Fact sheet
Intended audience: 
General public
Language: 
Khmer - ខ្មែរ