တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤယိယိဖိဘၣ်ဃးဒီး တၢ်လၢနကဘၣ်ကွၢ်လၢ်အီၤဖဲနဆဲးကသံၣ်ဒီသဒၢ၀ံၤ အလီၢ်ခံမ့ၢ်မနုၤလဲၣ်

Downloads

တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤယိယိဖိဘၣ်ဃးဒီး တၢ်လၢနကဘၣ်ကွၢ်လၢ်အီၤဖဲနဆဲးကသံၣ်ဒီသဒၢ၀ံၤ အလီၢ်ခံမ့ၢ်မနုၤလဲၣ်

We aim to provide documents in an accessible format. If you're having problems using a document with your accessibility tools, please contact us for help.

Publication date: 
24 June 2021
Last updated: 
24 June 2022
Publication type: 
Fact sheet
Intended audience: 
General public
Language: 
Karen - ကညီကျိၥ်