தடுப்பூசி மருந்து ஒன்றிற்கு அங்கீகாரம் அளிப்பதில் உள்ள 6 படி-நிலைகளைப் பற்றிய எளிய தகவல்கள்

Downloads

தடுப்பூசி மருந்து ஒன்றிற்கு அங்கீகாரம் அளிப்பதில் உள்ள 6 படி-நிலைகளைப் பற்றிய எளிய தகவல்கள்

We aim to provide documents in an accessible format. If you're having problems using a document with your accessibility tools, please contact us for help.

Publication date: 
18 June 2021
Last updated: 
21 June 2022
Publication type: 
Fact sheet
Intended audience: 
General public
Language: 
Tamil - தமிழ்