ਕਿਸੇ ਵੈਕਸੀਨ ਟੀਕੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੇ 6 ਪੜਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਲ ਜਾਣਕਾਰੀ

Downloads

ਕਿਸੇ ਵੈਕਸੀਨ ਟੀਕੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੇ 6 ਪੜਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਲ ਜਾਣਕਾਰੀ

We aim to provide documents in an accessible format. If you're having problems using a document with your accessibility tools, please contact us for help.

Publication date: 
18 June 2021
Last updated: 
21 June 2022
Publication type: 
Fact sheet
Intended audience: 
General public
Language: 
Punjabi - ਪੰਜਾਬੀ