ഒരു വാക്‌സിൻ അംഗീകരിക്കുന്നതിനുള്ള 6 ഘട്ടങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ലളിതമായ വിവരങ്ങൾ

Downloads

ഒരു വാക്‌സിൻ അംഗീകരിക്കുന്നതിനുള്ള 6 ഘട്ടങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ലളിതമായ വിവരങ്ങൾ

We aim to provide documents in an accessible format. If you're having problems using a document with your accessibility tools, please contact us for help.

Publication date: 
18 June 2021
Last updated: 
21 June 2022
Publication type: 
Fact sheet
Intended audience: 
General public
Language: 
Malayalam - മലയാളം