တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤယိယိဖိလၢအဘၣ်ထွဲဒီး တၢ်မၤအပတီၢ် ၆ ပတီၢ်လၢတၢ်ကပျဲဟ့ၣ်ခွဲးလၢကသံၣ်ဒီသဒၢအဂီၢ်

Downloads

တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤယိယိဖိလၢအဘၣ်ထွဲဒီး တၢ်မၤအပတီၢ် ၆ ပတီၢ်လၢတၢ်ကပျဲဟ့ၣ်ခွဲးလၢကသံၣ်ဒီသဒၢအဂီၢ်

We aim to provide documents in an accessible format. If you're having problems using a document with your accessibility tools, please contact us for help.

Publication date: 
18 June 2021
Last updated: 
20 June 2022
Publication type: 
Fact sheet
Intended audience: 
General public
Language: 
Karen - ကညီကျိၥ်