રસીને મંજૂરી આપવા માટેના ૬ પગલાંની સરળ માહિતી

Downloads

રસીને મંજૂરી આપવા માટેના ૬ પગલાંની સરળ માહિતી

We aim to provide documents in an accessible format. If you're having problems using a document with your accessibility tools, please contact us for help.

Publication date: 
18 June 2021
Last updated: 
20 June 2022
Publication type: 
Fact sheet
Intended audience: 
General public
Language: 
Gujarati - ગુજરાતી