ကာကွယ်ဆေး အတည်ပြုပေးရန်အတွက် အဆင့်ဆင့် အချက် ၆ ချက်နှင့်ပတ်သက်သည့် ရိုးရိုး သတင်းအချက်အလက်များ

Downloads

ကာကွယ်ဆေး အတည်ပြုပေးရန်အတွက် အဆင့်ဆင့် အချက် ၆ ချက်နှင့်ပတ်သက်သည့် ရိုးရိုး သတင်းအချက်အလက်များ

We aim to provide documents in an accessible format. If you're having problems using a document with your accessibility tools, please contact us for help.

Publication date: 
17 June 2021
Last updated: 
20 June 2022
Publication type: 
Fact sheet
Intended audience: 
General public
Language: 
Burmese - မြန်မာ