Coronavirus (COVID-19) – Radio – ການໃຊ້ການຂົນສົ່ງສາທາຣະນະຊົນ (Using public transport)

Downloads

Download audio file

Read transcript

ຂໍ່ຄວາມຈາກຣັຖບານອອສເຕຼເລັຍ, ແຄນເບີຣາ

ມັນເປັນສິ່ງສຳຄັນທີ່ຈະກະທຳສຸກຂາອານາມັຍອັນຈົບດີເມື່ອໃຊ້ການຂົນສົ່ງສາທາຣະນະຊົນ ຮວມດ້ວຍຣົດໄຟ, ຣົດເມ, ຣົດລາງ ຫຼື ຣົດຕັກຊີ ແລະ ride shares.

ລ້າງມືຂອງທ່ານໂດຍສະບູແລະນ້ຳຫຼືນ້ຳຢາຂ້າເຊື້ອພາຍຫຼັງໃຊ້ການຂົນສົ່ງສາທາຣະນະຊົນຫຼືຣົດຕັກຊີ.

ໃຫ້ພິຈາຣະນາເດີນທາງນອກເວລາຄົນເດີນທາງຫຼາຍ. ນີ້ຈະຊົດຊ່ວຍທ່ານຢູ່ 1.5 ແມດ ຫ່າງຈາກຄົນອື່ນໆ.

ທ່ານສາມາດເລືອກ,​ ຫຼືຕ້ອງໃສ່ໜ້າກາກອານາມັຍເມື່ອໃຊ້ການຂົນສົ່ງສາທາຣະນະຊົນ.

ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຄວາມຕ້ອງການໃນຣັດຂອງທ່ານຫຼືເຂດການປົກຄອງ.

ຖ້າຫາກທ່ານເຈັບປ່ວຍ, ໃຫ້ຢູ່ເຮືອນແລະບໍ່ໃຊ້ການຂົນສົ່ງສາທາຣະນະຊົນ.

ຮ່ວມກັນພວກເຮົາທຸກຄົນສາມາດປອດພັຍ COVIDSafe.

Date published: 
28 September 2020
Duration:
0:45
Audience: 
General public
Description: 

This radio ad, in Lao, provides useful tips for passengers to keep safe while using public transport.