COVID-19 – radio – stopping the spread is in your hands (Tagalog)

Downloads

Download audio file

Read transcript

Upang makatulong sa pagpigil sa pagkalat ng virus tulad ng trangkaso at coronavirus, mahalaga ang kalinisan sa katawan

Nagsisimula ang lahat sa paghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig ng 20 segundo o higit pa sa tuwing kayo ay

  • u-ubo, babahin o sisinga
  • maghahanda ng pagkain o bago kumain
  • inaalagaan ang may sakit
  • hinahawakan ang inyong mukha o
  • gagamit ng toilet

Sama-sama maari nating mahinto ang pagkalat ng sakit at manatiling malusog.

Para sa karagdagang impormasyon, magtungo sa website health.gov.au

Pinahintulutan ng Pamahalaang Australya, Canberra

Date published: 
2 June 2020
Duration:
0:45
Audience: 
General public
Description: 

This radio ad in Tagalog outlines some simple steps you can take to help stop the spread of COVID-19.