Coronavirus (COVID-19) – Radio – ການມີຄວາມປອດພັຍເມື່ອເຕົ້າໂຮມກັນກັບຄອບຄົວແລະເພື່ອນຝຸງ (Staying safe when gathering with family and friends)

Downloads

Download audio file

Read transcript

ຂໍ້ຄວາມຈາກຣັຖບານອອສເຕຼເລັຍ, ແຄນເບີຣາ.

ຖ້າຫາກທ່ານມີແຜນໄປຢ້ຽມຢາມຫຼືໄປທ່ຽວກັບເພື່ອນໆຫຼືຄອບ

ຄົວ, ໃຫ້ຈົດຈຳຂໍ້ແນະນຳເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອຮັກສາໃຫ້ທ່ານແລະຄົນຂອງທ່ານມີຄວາມປອດພັຍ.

ລ້າງແລະສຸກຂາອານາມັຍມືຂອງທ່ານເປັນປະຈຳແລະຢູ່ຫ່າງຄົນອື່ນໆ 1 ແມດ ເຄີ່ງ. ຫຼີກລ້ຽງການຈັບມືກັນ, ກອດກັນແລະຈູບກັນກັບຄົນອື່ນທີ່ທ່ານບໍ່ຢູ່ກິນນຳກັນ.

ຖ້າຫາກທ່ານບໍ່ສະບາຍ, ຢ່າຢ້ຽມຢາມກັນຫຼືເຕົ້າໂຮມກັນກັບຄົນອື່ນ. ຖ້າຫາກທ່ານເປັນວີ້ແວວຂອງອາການໄຂ້ຫວັດນ້ອຍຫຼືໄຂຫວັດໃຫຍ່, ທ່ານຈຳຕ້ອງຢູ່ເຮືອນແລະໄປໃຫ້ກວດເບິ່ງ ໂກວິດ-19.

ຮວມກັນພວກເຮົາສາມາດຊົດຊ່ວຍປ້ອງກັນຊິວິດໄວ້ໄດ້ແລະຢຸດຢັ້ງການແຜ່ຜາຍຂອງ ໂຄໂຣນາໄວຣັສ.

Date published: 
27 October 2020
Duration:
0:45
Audience: 
General public
Description: 

This radio ad, in Lao, provides useful tips to help people stay COVIDSafe when gathering with family and friends.