Coronavirus (COVID-19) – Radio – ບາດກ້າວອັນງ່າຍດາຍເພື່ອຮັກສາທ່ານປອດພັຍ (Simple steps to keep you safe)

Downloads

Download audio file

Read transcript

ຂໍ້ຄວາມຈາກຣັຖບານອອສເຕຼເລັຍ

ເນື່ອງຈາກ ໂຄໂຣນາໄວີຣັສ ພວກເຮົາທັງປວງຕ້ອງປ່ຽນແປງບາງຢ່າງຂອງຊີວິດຂອງເຮົາ.

ເພື່ອຮັກສາໃຫ້ທ່ານແລະຄົນຂອງທ່ານມີຄວາມປອດພັຍ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມບາດກ້າວອັນງ່າຍ

ດາຍດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້.

ຢູ່ຫ່າງກັບຄົນອື່ນໆ 1.5 ແມດ, ລ້າງມືຂອງທ່ານເປັນປະຈຳໂດຍໃຊ້ສະບູແລະນ້ຳ ຫຼື ນ້ຳຢາຂ້າ

ເຊື້ອ, ແລະຈາມຫຼືໄອເຂົ້າໃສ່ເຈັ້ຍທິດຊີວຫຼືແຂນສອກ.

ຖ້າຫາກທ່ານຮູ້ສຶກບໍ່ສະບາຍ ໃຫ້ຢູ່ເຮືອນແລະຈັດແຈງການໄປໃຫ້ກວດເບິ່ງ. ເຮັດໃຫ້ແນ່ວ່າ

ທ່ານຢູ່ເຮືອນຈົນກ່ວາທ່ານໄດ້ຮັບຜົນການກວດ.

ມັນຂຶ້ນກັບພວກເຮົາແຕ່ຣະຄົນເພື່ອຢຸດຢັ້ງການແຜ່ຜາຍຂອງ ໂຄໂຣນາໄວຣັສ.

Duration:
0:45
Audience: 
General public
Description: 

This radio ad explains, in Laotian, the simple steps you can take to help stop the spread of COVID-19.