Coronavirus (COVID-19) – Radio – Đường dây Hỗ trợ Người Cao niên về COVID-19 (Older Persons COVID-19 Support Line)

Downloads

Download audio file

Read transcript

Thông điệp từ Chính phủ Úc, tại Canberra

Điều quan trọng là hỗ trợ người Úc cao niên trong suốt đại dịch COVID.

Đường dây Hỗ trợ Người Cao niên về COVID-19 sẽ kết nối quý vị với các thông tin và sự hỗ trợ cho người cao niên, người thân, người chăm sóc, bạn bè hay những người hỗ trợ của họ.  

Đây là dịch vụ miễn phí qua điện thoại, hoạt động từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8 giờ 30 sáng đến 6 giờ chiều. Quý vị có thể gọi đường dây hỗ trợ qua số 1800 171 866.

Nếu không nói tiếng Anh, thông dịch viên có thể giúp đỡ quý vị. Xin quý vị gọi Dịch vụ Phiên dịch và Thông ngôn qua số 131 450, yêu cầu ngôn ngữ của quý vị và Đường dây Hỗ trợ Người Cao niên về COVID-19.

Duration:
0:45
Audience: 
General public
Description: 

This radio ad explains, in Vietnamese, how the Older Persons COVID-19 Support Line informs, supports and connects for older Australians.