Coronavirus (COVID-19) – Radio – ໃຫ້ກວດເບິ່ງສຳຮັບ ໂກວິດ-19 (Older Persons COVID-19 Support Line)

Downloads

Download audio file

Read transcript

ຂໍ້ຄວາມຈາກຣັຖບານອອສເຕຼເລັຍ, ແຄນເບີຣາ

ມັນສຳຄັນທີ່ຈະຄ້ຳຈູນຄົນແກ່ສະຣາໃນຣະຍະ ໂກວິດ.

Older Persons COVID-19 Support Line ຈະຕໍ່ທ່ານເຂົ້າໃສ່ຄວາມແນະນຳແລະການຄ້ຳຈູນສຳຮັບຄົນແກ່ສະຣາ, ຍາດພີ່ນ້ອງຂອງພວກຂະເຈົ້າ, ຜູ້ດູແລ, ເພື່ອນມິດ ຫຼື ຜູ້ຄ້ຳຈູນ.

ມັນເປັນການຊ່ວຍເຫຼືອທາງໂທຣະສັບໂດຍບໍ່ຄິດຄ່າຫັຍງ ທີ່ເປີດໃນ ວັນຈັນ ເຖິງ ວັນສຸກ, ແຕ່ 8 ໂມງ 30 ເຊົ້າ ຮອດ 6 ໂມງແລງ. ທ່ານສາມາດໂທຫາສາຍການຄ້ຳຈູນນັ້ນໄດ້ ໂດຍນ້ຳເບີ 1800​​ 171 ​866.

ຖ້າຫາກທ່ານບໍ່ປາກເວົ້າພາສາອັງກິດ, ນາຍແປພາສາສາມາດຊົດຊ່ວຍທ່ານ. ໃຫ້ໂທຫາ Translating and Interpreting Service ໂດຍນ້ຳເບີ 131​ 450.

Duration:
0:45
Audience: 
General public
Description: 

This radio ad explains, in Laotian, how the Older Persons COVID-19 Support Line informs, supports and connects for older Australians.