Coronavirus (COVID-19) – Pangangalaga ng iyong kagalingang pangkaisipan (Looking after your mental wellbeing)

Downloads

Download audio file

Read transcript

Bagama’t magkakaiba ang bawa’t-isa, marami sa atin ang nababahala at nalulungkot sa ngayon. 

Mabigat ang mga epekto ng Coronavirus at maaari itong makaapekto sa kalusugan ng ating kaisipan. Kaya kailangang alagaan natin ang ating sarili.

May mga simpleng bagay tayong magagawa sa bawa’t araw na maaaring makatulong.

Magbuo ng mga arawang gawain na kabilang ang pag-eehersisyo, tamang pagkain at sapat na oras ng pagtulog sa gabi.

Makipag-usap sa mga kapamilya at kaibigan.

At makipag-ugnayan sa mga serbisyo sa kalusugang pangkaisipan at suportang pinansyal, kung kailangan.

Alamin ang higit pa sa headtohealth.gov.au

Awtorisado ng Pamahalaang Australya, Canberra.

Duration:
0:45
Audience: 
General public
Description: 

This radio ad in Tagalog has tips on taking care of your mental health during COVID-19.