Coronavirus (COVID-19) – Radio – Nabubuhay sa bagong normal (Living the new normal)

Downloads

Download audio file

Read transcript

Ang mga pagbabagong ginawa natin sa panahon ng coronavirus upang mapigilan ang pagkalat ay kailangang ipagpatuloy.

Ipagpatuloy natin ang pagiging COVIDSafe gaya ng pagpapanatili ng pisikal na pagdidistansiya, pagsasagawa ng wastong kalinisan, at pagsusuot ng mask kung kinakailangan.   

Manatili sa bahay kung masama ang pakiramdam, at magpasuri para sa COVID-19.

Panatilihing aktibo ang COVIDSafe app upang matawagan ka kung kinakailangan.

Sama-sama tayong magpatuloy at manatiling ligtas.

Alamin ang higit pa sa health.gov.au o tumawag sa 1800 020 080. Para sa mga serbisyo ng pagsasaling-wika at pag-iinterprete, tumawag sa 131 450.

Awtorisado ng Pamahalaang Australya, Canberra.

Date published: 
6 August 2020
Duration:
0:45
Audience: 
General public
Description: 

Changes we’ve made during coronavirus to help stop the spread will continue to play an even bigger part into the future. This radio ad, in Tagalog, shows what living in the new normal is all about.