Do the 3 – wash hands, physical distance, have the app

Downloads

Download audio file

Read transcript

Maraming paghihigpit ang nagbabago, na ginagawang lalo pang mahalaga na tayong lahat ay magpanatiling ligtas.

Ang pagkakaroon ng COVIDSafe app sa iyong telepono at tutulong sa ating mga manggagawang pangkalusugan na maabisuhan ka nang mabilis kung ikaw ay nagkaroon ng kontak sa isang tao na nagpositibo ng test para sa coronavirus.

Makiisa sa mahigit anim na milyong Australyano na magkakasamang tumutulong na pigilan ang pagkalat ng virus.

Kaya, gawin ang tatlo.

Maghugas ng iyong mga kamay, magpanatili ng iyong pisikal na distansya, at i-download ang COVIDSafe app ngayon.

Awtorisado ng Chief Medical Officer, Canberra

Date published: 
20 June 2020
Duration:
0:37
Audience: 
General public
Description: 

As we start to get back out there, this radio ad in Tagalog reminds all Australians to be COVIDSafe by washing your hands, keeping your distance and having the COVIDSafe app.