Do the 3 – wash hands, physical distance, have the app

Downloads

Download audio file

Read transcript

ဒ်ပစးထီၣ်ဟးထီၣ်ကဒါက့ၤလၢတၢ်ချၢအသိး,ပှၤအီးစတြ့လယါဖိခဲလၢာ်လိၣ်တၢ်ကပူၤဖျဲးဒီး COVID န့ၣ်လီၤ. တၢ,သ့ကဆှီနစုတဖၣ်တသ့ဖဲအသ့ခဲအံၤခဲအံၤတက့ၢ်.

ခံ,ပာ်စီၤစုၤနသးဒီးပှၤအဂၤဖဲနမၤသ့အသိးန့ၣ်တက့ၢ်.

သၢ,နုာ်လီၤမၤဃုာ်တၢ်ဒီးပှၤအီးစတြ့လယါဖိအကကွဲၢ်တဖၣ်အတၢ်မၤစၢၤပဆူၣ်ချ့အပှၤမၤတၢ်ဖိတဖၣ်ခီဖျိတၢ်အိၣ်ဒီး COVIDSafe အအဲးဖ်န့ၣ်တက့ၢ်. ဒီးဖဲနမ့ၢ်တူၢ်ဘၣ်တၢ်ဆိးက့ဃုာ်ဒီးတၢ်ခုၣ်ဘၣ်မ့တမ့ၢ်တၢ်လီၤဂာ်တၢ်ဘၣ်တမုာ်အပနီၣ်တ ဖၣ်န့ၣ်,အိၣ်ဆိးလၢဟံၣ်ဒီးကတိၤဘၣ်တၢ်ဒီးနကသံၣ်သရၣ်ဘၣ်ဃးတၢ်မၤကွၢ်သးအဂီၢ်န့ၣ်တက့ၢ်.

လၢတၢ်သးတဖျၢၣ်ဃီ,ပမၤစှၤလီၤတၢ်လီၤပျံၤအလၢအကကဲထီၣ်ခံဘျီတဘျီသ့လီၤ.

မ်ပ၀ဲခဲလၢာ်ပကအိၣ်ပူၤဖျဲးဒီး COVID ဒီးမၤဘၣ်တၢ်သၢမံၤန့ၣ်တက့ၢ်.

ဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်စိဟ့ၣ်ကမီၤအီၤခီဖျိတၢ်ဆူးတၢ်ဆါအပဒိၣ်ခိၣ်ကျၢၢ်,၀့ၢ်ခဲဘရၣ်န့ၣ်လီၤ.

Date published: 
18 June 2020
Duration:
1:00
Audience: 
General public
Description: 

As we start to get back out there, this radio ad in Karen reminds all Australians to be COVIDSafe by washing your hands, keeping your distance and having the COVIDSafe app.